"Geeft écht antwoord"

Nederlands Instituut voor Lastechniek

Het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) is een onafhankelijke stichting die al 85 jaar de collectieve belangen behartigt van bedrijven, instellingen en personen die werken op het gebied van lassen, lijmen en andere permanente ver- bindingstechnieken. Wij onder-houden een sterk (inter)nationaal netwerk waarin samenwerking op het gebied van onderwijs en technische innovaties centraal staat. Wij richten ons op drie pijlers: onderwijs, certificatie en voorlichting.


Onderwijs

De afdeling onderwijs is actief betrok- ken bij het stimuleren en verbeteren van het lastechnisch onderwijs in Nederland. Een van de belangrijkste activiteiten is het mede ontwikkelen en up-to-date houden van nationale handvaardigheidsopleidingen en in-ternationale lasopleidingspro-gramma’s. Voor deze opleidingen ontwikkelen we leermiddelen, orga-

niseren we examens, reiken we diploma’s uit en houden we onaf-

hankelijk toezicht.


Certificatie

Gecertificeerd werken wordt steeds belangrijker. Daarom certificeert onze afdeling certificatie op een groot aan-

tal gebieden gericht op lassen. Dat betekent dat wij als onafhankelijke derde partij controleren of er geleverd wordt wat afgesproken is. Wij certi-ficeren personen en bedrijven, kwa-

lificeren lasmethoden en verzorgen de officiële erkenning van oplei-

dingsinstellingen.

 

Voorlichting

Wij helpen lassers en lastechnici hun hun vakkennis up-to-date te houden

door het organiseren van o.a. voorlichtingsbijeenkomsten, work-

shops en cursussen. Via ons vakblad Lastechniek verspreiden wij de be-

langrijkste ontwikkelingen in ons vak zo breed mogelijk. Daarnaast pro-moten wij actief ons vakgebied in Nederland.

 

Welding Week NL/ Lassymposium

Iedere twee jaar organiseren we de Welding Week NL (voorheen NIL Verbindingsweek). Een driedaags evenement waarin we samen met een groot aantal exposanten alles op het vakgebied laten zien, bespreken en introduceren. Tijdens de Welding Week vindt ook altijd het NIL/BIL Lassymposium plaats waarin we op een interactieve manier actuele onderwerpen bespreken zoals kwaliteit, lasprocessen, arbeids-

omstandigheden en normen en regelgeving.

 

Nationale Laswedstrijden 

Ieder jaar organiseren we Nationale Laswedstrijden voor vmbo-leerlingen. We proberen op deze manier jonge-

ren enthousiast te maken voor de lastechniek. De beste lassers uit verschillende regionale voorrondes strijden tegen elkaar in een landelijke finale, die meestal plaatsvindt bij een van de deelnemende scholen.

 

NIL Conneqt

NIL Conneqt is het platform waar gevalideerde kennis, informatie, inspraak en contact met andere partijen kan worden verkregen. Conneqt richt zich voor de bedrijven op continuïteit in de bedrijfsvoering en voor de lasprofessional op het doorontwikkelen van kennis en vaardigheden. Particuliere las- en lijmtechnici wordt met Conneqt de mogelijkheid geboden om op de hoogte te blijven van wat er speelt op het gebied van de techniek en normen met als doel dit te kunnen toepassen in de alledaagse praktijk. Kortom, met het vernieuwde bedrijfs- en particulier deelnemerschap bent u straks optimaal aangesloten op alle ins en outsvan de las-, lijm- en snijwereld.